Konkurranser og regler

KLUBBKONKURRANSE

 1. Konkurransen er åpen for alle medlemmer av Bergen Kameraklubb.
 2. Til konkurransen kan innsendes bilder som ikke tidligere er premiert i klubbkonkurranser, dvs fått premie eller diplom/hederlig omtale (HO) i samme konkurranse.
 3. Dersom antall bilder innenfor en klasse er mindre enn 5 og antall autorer mindre enn tre, kan styret avlyse vedkommende klasse.
 4. Styret bestemmer til enhver tid antall klasser og klassenes form (projeksjon/papir/kolleksjon).
 5. Hver autor kan delta med inntil 4 enkeltbilder i hver klasse. Kolleksjonene kan inneholde fra 3 til 5 bilder. Autor kan ikke delta med samme bilde i flere klasser i samme konkurranse. Projeksjonsbilder, monokrom og fargebilde med identiske motiv regnes som samme bilde.
 6. Papirkopier merkes på baksiden i øvre venstre hjørne med etikett som skrives ut etter registrering av bildene på nettsiden til nsff.no

Innlevering av bilder

De digitale bildene lastes opp via innleveringsløsningen til nsff.no innen gitt frist. Papirbildene leveres inn på et klubbmøte. Dato er angitt i programmet. Merk at samtlige papirbilder må være registrert på nett og merket med etiketter.

Merking av bilder

Papirbilder merkes med etikett som kan skrives ut etter at bildet er registrert. De digitale bildene får korrekt merking når de blir lastet opp via nettsiden

Bilder som ikke er riktig merket kan tas ut av konkurransen.

Deltakergebyr

Deltakergebyr skal innbetales ved innlevering til konkurransen. Deltakergebyret fastsettes av styret.

Innleverte bilder uten deltakergebyr blir tatt ut av konkurransen.

Bildestørrelse og format

 1. Opptaket skal være utført av autor. Største tillatte format på papirkopier er A3/A3+  og maksimal tykkelse er 2 mm medregnet eventuell montering. Digitale bilder skal ha en størrelse og oppløsning som for Landskonkurransen til NSFF (Norgesmesterskapet i Fotografering); lengste side 2400 piksler og ikke over 3 Mb. For alle bilder (også papirbilder) skal det lastes opp en digital fil på NSFF sine sider.
 2. Bildene bedømmes av en jury oppnevnt av konkurranseutvalget/styret. Juryen bør bestå av minst 3 personer med gode billedkunnskaper og bør fortrinnsvis være utenbys.
 3. Juryens avgjørelse er endelig, dog kun så lenge den er i overensstemmelse med konkurransereglene for øvrig. I tilfellet kan styret diskvalifisere bilder, men medlemmet skal først ha anledning til å uttale seg.
 4. BKK har rett til utstilling av de deltakende bilder, men bare i forbindelse med selve konkurransen. Offentliggjørelse i samme forbindelse forutsettes å være tillatt, men autor kan nekte om ønskelig. Dersom bildet er av en slik art at det forutsettes å foreligge en modelltillatelse er dette autors ansvar. For øvrig tilhører alle rettigheter autor.
 5. BKK er bare ansvarlig for skade eller tap, begrenset oppad til verdien av det fotografiske materiell.
 6. Deltakelse i BKK.s konkurranser medfører akseptering av disse regler.

KVELDENS BILDE

Dette er en konkurranse som avholdes på medlemsmøtene og hvor alle medlemmer kan levere 2 bilder.
Styret bestemmer om konkurransen skal være i projeksjon, monokrom eller fargepapir. Maksimal størrelse for papirkopier i KB er A4. De tilstedeværende er jury og avgir stemmer ved å prioritere tre bilder. Det bildet som får flest stemmer kåres til kveldens bilde.

Bilder som får tildelt stemmer teller med i konkurransen om årets fotograf etter nærmere
poengberegning (Se Årets Fotograf). Styret fører nøyaktig protokoll for hver enkelt konkurranse
med alle medlemmers navn og poeng.

ÅRETS FOTOGRAF

Dette er en konkurranse om tittelen Årets fotograf. Poeng beregnes etter plasseringene oppnådd i konkurranser gjennom året. Den som ved årets slutt har oppnådd flest poeng tildeles tittelen Årets fotograf.

Poeng kan samles i følgende konkurranser og med følgende poengberegning.

Klubbkonkurranser inkl. kveldens bilde

NM/Landskonkurranser:
1 plass             gir        10 poeng
2 plass             gir         7 poeng
3 plass             gir         5 poeng
Diplom/HO    gir         3 poeng
Antatt             gir         1 poeng

Kveldens bilde:
1 plass             gir        6 poeng
2 plass             gir        5 poeng
3 plass             gir        4 poeng
4 plass             gir        3 poeng
5 plass             gir        2 poeng

Alle andre bilder som har fått stemmer gis 1 poeng.
Styret fører nøyaktig protokoll over poengberegningen.

NSFF Hederstegn  
Det deles ut hederstegn til medlemmer som har samlet poeng i  fotokonkurranser og/eller påtatt seg verv i klubben.Les mer om Hederstegn på nettsiden til NSFF.