Vedtekter

VEDTEKTER
Oppdatert 11.02.20

§ 1. FORMÅL.
BKKs formål er å fremme sansen for gode fotografiske bilder, og gi sine medlemmer orientering om virkemidlene.

§ 2. TILSLUTNING
Klubben bør stå tilsluttet Norsk Selskap for Fotografi eller tilsvarende organisasjon i den utstrekning det er forsvarlig

§ 3. MEDLEMSKAP.
Klubben er åpen for alle med interesse for bilder.

§ 4. ØVERSTE MYNDIGHET.
Klubbens øverste myndighet er generalforsamlingen som avvikles i januar hvert år. Innkalling til generalforsamling skjer minst 3 uker i forveien ved sirkulære/E-post til medlemmene. I tillegg gis muntlig beskjed på siste ordinære møte før generalforsamling.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 1/6 av medlemmene er til stede. Stemmerett har alle medlemmer som har betalt kontingent for siste år eller for det nye året. Med unntakelser som er nevnt nedenfor, treffes alle beslutninger med alminnelig flertall.

Generalforsamlingen skal holdes innen utgangen av januar. Styret legger her fram årsberetning og regnskap for siste år, og er ansvarlig for dette på denne generalforsamlingen.

§ 5. STYRET.
Mellom generalforsamlingene ledes klubben av et styre som velges på et valgmøte. Valg skal finne sted innen utgangen av kalenderåret. Det nye styret trer sammen umiddelbart med å forberede program og møtedager for det nye året.

Styret består av 4 medlemmer som velges på valgmøtet; 1 leder og 3 styremedlemmer. I tillegg velges en varamann til styret. Alle styremedlemmer velges for ett år av gangen.

Leder velges særskilt og skriftlig for ett år om gangen. For å bli valgt skal vedkommende ha mer enn 50 % av de avgitte stemmer.

3 Styremedlemmer velges for hvert år. Disse behøver ikke velges skriftlig så fremt ikke flertallet av de frammøtte medlemmer krever dette

1 Varamann til styret velges på samme måte som for styremedlemmer. Vedkommende kan delta på styremøter men uten stemmerett.

Varamannen skal være klubbens materialforvalter.

Slutter et medlem av styret, rykker varamannen inn med stemmerett.

Styret konstituerer seg selv og fordeler funksjonene som nestleder, sekretær og kasserer så fremt dette ikke er avklart under valget.

Slutter ett eller flere medlemmer i styret, kan dette konstituere seg selv på nytt. Styret har også fullmakt til å utnevne nytt styremedlem, dersom dette er nødvendig.

Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall; dvs. med minst 50 % av stemmene. Dersom minst ett medlem krever det skal valget foregå skriftlig. Minst ett medlem av sittende styre bør overlappe til det nye styret.

Styret oppnevner utvalg og komiteer etter behov. Utvalg og komiteer er underlagt styret som til enhver tid trekker opp retningslinjer for disse.

Revisor.  Det påhviler styret å få regnskapet revidert. Styret velger selv revisor. Revisor kan ikke være medlem av styret.

Valgkomite. Styret påser at en valgkomite trer i kraft i god tid før valgmøtet.

Styremøter. Leder innkaller til styremøte eller når minst 3 av medlemmene i styret krever dette. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede, derav enten leder eller nestleder.

Bergen kameraklubb forpliktes ved underskrift av leder og et styremedlem i fellesskap.

§ 6. GENERALFORSAMLING.
Generalforsamlingen behandler:

  1. Valg av ordstyrer, referent og to til å signere protokollen
  2. Årsberetning
  3. Regnskap
  4. Forslag endring av vedtektene.
  5. Øvrige innkomne forslag
  6. Kontingent

Ad. 1. Ved generalforsamlingens åpning velges ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen.

Ad. 2. Årsberetningen skal være behandlet av styret og undertegnet av leder og sekretær.

Ad. 3. Regnskapet som følger kalenderåret skal være behandlet av styret og undertegnet av leder og kasserer. Revisor skal også ha undertegnet regnskapet. Regnskapet er tilgjengelig for kontroll av medlemmer før generalforsamlingen.

Ad. 4. Forslag om endring av vedtektene skal være innsendt skriftlig til styret minst 14 dager før generalforsamlingen. Forslag om endring av vedtektene krever 2/3 flertall av de frammøtte medlemmers stemmer for å bli vedtatt.

Ad. 5. Ønskes et forslag behandlet på generalforsamlingen, skal det anmeldes skriftlig til styret minst 14 dager i forveien. Med 2/3 flertall av de frammøtte medlemmers stemmer, kan dog generalforsamlingen vedta å behandle for sent eller ikke anmeldte forslag.

Ad. 6. Generalforsamlingen fastsetter neste års kontingent.

§ 7. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Ekstraordinær generalforsamling avholdes med minst 8 dagers skriftlig varsel etter styrets bestemmelse eller når minst 1/5 av medlemmene sender skriftlig og begrunnet krav om dette til styret.

§ 8. EKSKLUSJON.
Styret kan ekskludere medlemmer som utviser framferd som er til skade for klubben. Dersom medlemmet ikke finner å kunne akseptere styrets beslutning, bringes saken inn for ekstraordinær generalforsamling.

§ 9.  OPPLØSNING.

Dersom klubben oppløses; overlates klubbens eiendeler til en ansvarlig person for oppbevaring. Denne oppnevnes ved ekstraordinær generalforsamling.

Kontanter settes inn på sperret bankkonto i Bergen. Kopi av konto og utstyrsliste sendes NSFF eller tilsvarende organisasjon som klubben eventuelt står tilsluttet. Den ekstraordinære generalforsamling fatter vedtak om hvordan de innsatte midler og eiendeler framtidig skal forvaltes for opprettelse av ny fotoklubb.

§ 10. KONKURRANSER.
Det skal hvert år avholdes 2 klubbkonkurranser. Styret bestemmer til enhver tid antall klasser og klassenes form (digital/papir).

Styret bestemmer om det skal være fritt motiv, tema eller kolleksjon.

Konkurransen er kun åpen for medlemmer av Bergen kameraklubb.

Det skal betales et deltakergebyr som bestemmes av styret. For øvrig vises til konkurransereglene.

Det skal minst 6 ganger om året avholdes en konkurranse om Kveldens Bilde (KB). For øvrig vises til konkurransereglene.

§ 11. ÅRETS FOTOGRAF.
Det skal hvert år kåres Årets Fotograf i klubben, utfra poeng oppnådd i klubbkonkurransene, landskonkurransene, distriktskonkurranser, og kveldens bilde.

For poengberegning vises til Konkurransereglene.

Årets Fotograf tildeles egen premie.

§ 12. HEDERSTEGN.
Styret har anledning til å dele ut hederstegn ved spesielle anledninger til medlemmer som har gjort seg spesielt fortjent til det.

Det deles også ut hederstegn til medlemmer som har samlet poeng i klubbkonkurranser og/eller påtatt seg styreverv/andre verv. For øvrig vises til konkurransereglene.